V. Kilpi Oy, 040 0687869, Olvenlammentie 4, 54800 Savitaipale